English

DOLENNI DEFNYDDIO:

Her Iechyd Cymru
www.siryfflint.gov.uk

 

 

 

Telerau ac Amodau Defnydd

Caiff heriechydsiryfflint.co.uk ei rheoli gan y Grŵp Cynllunio Gwella ac Amddiffyn Iechyd (Cyngor Sir y Fflint, Bwrdd Iechyd Lleol Sir y Fflint, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Cyngor Iechyd Cymunedol Clwyd) a elwir 'Ni' o hyn ymlaen.  Wrth ymuno â'r safle rydych chi y defnyddiwr ('Chi') yn derbyn ein telerau a'n hamodau.

1.  Defnyddio heriechydsiryfflint.co.uk

Mae defnyddio'r safle hwn yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau hyn sy'n dod i rym o'r dyddiad hwnnw y gwnaethoch ddefnyddio'r safle hwn am y tro cyntaf.  Rydym ni'n cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau ar unrhyw adeg trwy ddodi unrhyw newidiadau ar-lein.  Os ydych chi'n parhau i ddefnyddio'r safle hwn ar ôl i unrhyw newidiadau gael eu gwneud, mae hynny'n golygu eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau wedi'u haddasu.

Rydych chi'n cytuno i ddefnyddio'r safle yn unig ar gyfer dibenion cyfreithiol ac mewn modd nad yw'n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu ar nac yn gwahardd defnyddio na mwynhau'r safle hwn gydag unrhyw drydydd parti, nac yn achosi anfodlonrwydd, anhwylustod neu boen meddwl diangen i unrhyw drydydd parti.  Mae cyfyngiad neu waharddiad o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, absennus neu ddifrïol neu a allai achosi aflonyddwch neu ofid, anhwylustod, niwsans neu fygythiad i unrhyw berson a thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu dramgwyddus neu darfu ar lif arferol y drafodaeth o fewn y safle hwn.

Os ydych chi'n gweld unrhyw beth ar y wefan hon sy'n peri pryder ichi yna rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.

Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw ran o'r wefan hon neu unrhyw un o'r telerau a'r amodau defnydd, byddwch cystal â rhoi'r gorau i ddefnyddio'r safle hwn ar unwaith.

Os deuir i'r penderfyniad bod unrhyw un o'r telerau a'r amodau hyn yn anghyfreithlon annilys neu'n anorfodadwy fel arall, yna i'r graddau y mae'r teler neu'r amod hwnnw yn anghyfreithlon, annilys neu'n anorfodadwy, fe gaiff ei hollti a'i ddileu o'r cymal hwn a bydd y telerau a'r amodau sy'n weddill yn parhau, ac yn dal i fod mewn grym ac i weithredu i'r eithaf ac yn parhau i fod yn gyfrwymol a gorfodadwy.

2.  Ymwrthodiad

Rydym ni'n ymdrechu i gynnal manwl gywirdeb a dibynadwyedd y wefan hon, serch hynny nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch manwl gywirdeb, dibynadwyedd, cyflawnder nac addasrwydd yr wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau na'r graffeg cysylltiedig sydd ar y wefan hon ar gyfer unrhyw ddiben.  Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau na phethau a adawyd mas, ac nid ydym yn sicrhau y bydd defnyddio'r safle hwn yn digwydd yn ddi-fwlch.  Byddwn yn darparu'r deunydd cyhoeddedig ar y safle hwn ar y sail ei fod yn ymwrthod â'r holl warantiadau mewn perthynas â deunydd o'r fath, boed hynny'n ddatganedig neu'n oblygedig.

Caiff yr wybodaeth sydd ar y wefan hon ei darparu fel gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid yw'n gyfwerth â rhoi cyngor ichi.  Os oes gennych chi unrhyw amheuon ynghylch eich daioni dylech gysylltu â gweithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd.

Ni fyddwn ni, ein gweithwyr, cyflenwyr na phartïon eraill sy'n ymwneud â chreu a darparu'r wefan hon yn gyfrifol am unrhyw ddifrod, colled nag anhwylustod uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig na chanlyniadol a achosir gan ddibyniaeth ar gynnwys y wefan hon neu sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon.

Er gwaethaf yr uchod, ni fwriedir i ddim un o'r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau yn y cymal gyfyngu ar hawliau statudol na allent gael eu gadael mas neu wahardd neu gyfyngu mewn unrhyw fodd ar ein cyfrifoldeb i chi dros farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i'n hesgeulustod ni neu esgeulustod ein gweithwyr neu'n hasiantau.

3.  Dolenni â gwefannau allanol

Mae gyda'r wefan hon ddolennau â safleoedd eraill, ac efallai nad ni sy'n eu gweithredu.  Nid ydym yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am fanwl gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw gyfryw ddeunydd gan drydydd parti.  Y trydydd partïon dan sylw sydd biau unrhyw farnau, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth eraill a fynegir neu a ddarperir gan drydydd partïon ar y safle hwn.

Mae gyda ni'r hawl i olygu, gwrthod dodi neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a ddodir ar y safle hwn.

4.  Diogelu rhag firysau

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i wirio a phrofi deunyddiau yn ystod pob cam o'r cynhyrchu.  Peth doeth bob amser yw eich bod yn rhedeg rhaglen gwrthfirws gyda'r holl ddeunyddiau a lawrlwythir oddi ar y Rhyngrwyd.  Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, amhariad na difrod i'ch data na'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd pan ydych yn defnyddio deunydd a gafwyd oddi ar y wefan hon.

5.  Eiddo Deallusol

Nodau perchen y Grŵp Cynllunio Gwella ac Amddiffyn Iechyd yw enwau, delweddau a logos sy'n dynodi Her Iechyd Sir y Fflint.  Ni chaniateir copïo ein logos ni na/neu logos unrhyw drydydd parti arall chwaith a gyrchir trwy'r wefan hon, heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog yr hawlfraint perthnasol.

6.  Hawlfraint

Ar gyfer eich defnydd personol chi a defnydd anfasnachol y mae'r wefan hon.  Ni chaniateir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, dodi, darlledu na thrawsyrru deunyddiau mewn unrhyw fodd ac eithrio ar gyfer eich defnydd personol eich hun a defnydd anfasnachol yn y cartref.  Ar gyfer unrhyw ddefnydd arall mae'n rhaid cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Grŵp Cynllunio Gwella ac Amddiffyn Iechyd.

7.  Cysylltu â gwefan Her Iechyd Sir y Fflint

Nid oes rhaid ichi ofyn am ganiatâd ar gyfer cysylltu'n uniongyrchol â'r tudalennau sy'n cael eu gwesteio ar y wefan hon; fodd bynnag, byddwch cystal â hysbysu golygydd y wefan eich bod yn bwriadu gwneud hynny.  Nid ydym yn caniatáu ichi lwytho ein tudalennau yn fframiau ar eich safle.  Mae tudalennau Her Iechyd Sir y Fflint yn gorfod cael eu llwytho yn ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Rydym ni'n cadw'r hawl i symud neu newid URL ein gwefan ar unrhyw adeg.  Nid ydym yn argymell dyfngysylltu ond rydym yn argymell cysylltu â'r tudalennau hafan, sy'n llai tebygol o symud neu newid.

8.  Cyfreithiau Rheoli

Caiff y telerau a'r amodau hyn eu rheoli gan ddeddfau Lloegr a Chymru.  Bydd unrhyw anghydfod yn deillio o'r telerau a'r amodau hyn yn rhwym, yn unig, wrth awdurdodaeth Llysoedd Lloegr a Chymru.

ID: 1050   Adolygwyd: 16/12/2008