English

DOLENNI DEFNYDDIO:

Her Iechyd Cymru
www.siryfflint.gov.uk
www.galwiechydcymru.
wales.nhs.uk
http://www.bhf.org.uk/
HealthAtWork/

Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

 

 

Newyddion a Digwyddiadau

Mae’r wefan hon yn cael ei mudo i lwyfan arall.

Nid yw’r wybodaeth a geir yn y safle hwn bellach yn cael ei chynnal a’i chadw ac mae’n bosibl nad yw’n gyfredol.

"" Ap Cymorth Cyntaf AM DDIM gan y Groes Goch
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/First-aid/Mobile-app (Saesneg yn unig)
""

'The Filter'

Mae The Filter yn wasanaeth dwyieithog, i Gymru’n unig, sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor am dybaco a smygu. Rydyn ni eisiau rhoi’r ffeithiau i chi a hidlo allan y mythau am dybaco. Dydyn ni ddim yma i swnian wrthych chi am beryglon smygu oherwydd mae pawb yn gwybod bod smygu’n lladd – mae hanner smygwyr rheolaidd a chyn-smygwyr yn marw o glefydau sy’n gysylltiedig â smygu. Y cwbl a ddywedwn yw, os ydych chi’n mynd i smygu, smygwch gyda gwybodaeth gywir am beth rydych chi’n ei wneud. Ar ein gwefan ceir llwyth o ffeithiau, ymgyrchoedd, storïau newyddion a gwybodaeth gyffredinol am unrhyw beth sy’n ymwneud â smygu o “beth yw shisha?” i “cost smygu.”

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

""

Ymyrraeth Byr ar gyfer Rhoi’r Gorau i Ysmygu

Mae’n bleser gan Dim Smygu Cymru gynnig cwrs hyfforddiant ymyrraeth byr un diwrnod, am ddim.

Beth yw hyfforddiant ymyrraeth byr ar gyfer rhoi’r gorau i ysmygu?
Mae ymyrraeth byr yn ddull o drafod ysmygu a rhoi’r gorau i’r arfer mewn ffordd bositif, heb unrhyw wrthdaro, i annog ysmygwyr i ystyried rhoi’r gorau i’r arfer a'u galluogi i gael mynediad i gefnogaeth arbenigol pan fyddan nhw’n barod.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?
Mae’r hyfforddiant hwn yn addas i holl weithwyr iechyd a chymuned sy’n dod i gysylltiad ag ysmygwyr yn rheolaidd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


""

Cist Gymunedol Sportlot

 

Grant yw Cist Gymunedol Sportlot sydd ar gael ar gyfer cynlluniau i greu cyfleoedd newydd neu gyfleoedd gwell i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau corfforol yn lleol, a’r nod yw annog rhagor i gymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath a gwella safonau. Yr uchafswm sydd ar gael yw £1,500 y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth:

e-bost: jane.hewson@flintshire.gov.uk

Rhif ffôn: Jane Hewson 01352 702461

Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i Ffurflen Gais Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru:

Ffurflen Gais Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru

""

Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

Nod un wefan newydd yw gwella iechyd a lles pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru trwy ei wneud yn haws dod o hyd i wybodaeth hygyrch am iechyd ar-lein. Mae Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru yn llyfrgell ar-lein ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd. Mae’r wefan yn dod â gwybodaeth Hawdd ei Darllen ynghyd yn Gymraeg a Saesneg am bob maes yn ymwneud ag iechyd sy’n berthnasol i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru, sy’n eu galluogi i ganfod am salwch, i wirio eu hiechyd a byw bywydau iach:

 

Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

 

Pwer Pedal - Yn dod i Ryd-y-mwyn!

Dewch i weld pa mor hygyrch y gall beicio fod. Cynhelir sesiwn beicio pob gallu y rhan fwyaf o foreau Sadwrn

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

"" Rhaglenni Addysg i Gleifion(EPP)

Mae CDSMP yn gwrs i helpu pobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd tymor hir. Mae LAM yn gwrs i helpu pobl sydd â rôl gofal. Mae’r ddau gwrs am diim ac i gynnal a gwella ansawdd bywyd trwy gyrsiau hunan reoli.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Taflen EPP Cymru

"" Taflenni Her Iechyd Cymru

Mae Her Iechyd Cymru wedi cynhyrchu taflenni newydd yn ddiweddar, yn cynnwys:

• Canser y ceilliau: sut mae dy beli?

• Strôc: does dim rhaid i chi ddioddef!

• Diabetes: sut i’w osgoi os oes modd!

• Clefyd yr arennau: atal methiant yr arennau

• Canser: lleihau’r risg

Mae’n bosibl gweld y taflenni hyn ar wefan Her Iechyd Cymru neu mae croeso i chi ffonio’r llinell archebu cyhoeddiadau ar 0845 606 4050

""

Galw IECHD Cymru

Gwasanaethau Iechyd, Cymorth a Lles. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth