English

DOLENNI DEFNYDDIO:

Her Iechyd Cymru

www.siryfflint.gov.uk

 

 

 

Gweithgareddau Lleol

""

Gweithgareddau ym Mharc Etna

Mae gweithgareddau Parc Etna yn agored i bawb ac yn addas ar gyfer pob gallu. Ein nod yw cynyddu lefelau gweithgareddau corfforol pobl a gwneud y gorau o’r amgylchedd naturiol o gwmpas y parc, gan sicrhau awyr iach a hwyl i bawb.
Gwirfoddolwyr cwbl gymwys a hyfforddedig sy’n cynnal y gweithgareddau. Beth am ddod i sesiwn profi unrhyw un o’n gweithgareddau a gweld beth yw eich hoff beth.


Rhaglen Mharc Etna

""

Pobl Ifanc yn Sir y Fflint yn trawsffurfio hen randiroedd (Groundwork Wrecsam a Sir y Fflint)

Mae ein prosiect Greenacre yn helpu pobl ifanc dan anfantais yn Sir y Fflint, trwy ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd i wirfoddoli gyda phrosiectau cymunedol lleol. Mae pobl ifanc o Saltney ar fin dechrau gweithio ar brosiect newydd cyffrous. Maent wedi sicrhau cytundeb ar y cyd â Chyngor Tref Saltney i adfywio safle hen randiroedd a esgeuluswyd a’u troi’n rhandiroedd ffrwythlon a defnyddiol i’r gymuned leol. Bydd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect yn dysgu sut i dyfu ffrwythau a llysiau organig a sut i fwyta’n iach.

Os gallwn helpu’ch cymuned chi i fod yn iachach yn 2010, ffoniwch Chris Fox, Rheolwr Iechyd ar 01978 757524, neu e-bostiwch, chris.fox@groundwork.org.uk

 

""

Gweithio i Hyrwyddo “Blas am Oes”

""

Troedio Sir y Fflint

""

Gwiriadau Iechyd i Bobl ag Anableddau Dysgu – Adnodd DVD

"" Optegwyr hygyrch yn Sir y Fflint i oedolion ag anableddau dysgu

""

Mentro Allan - Cyfleoedd i ymarfer corff yn yr amgylchedd naturiole
"" Prosiect Food Solutions
"" Seiniau Sir y Fflint
"" Atal Troseddau Stepen Drws
"" ACTIVE8-16 - Menter Gweithgaredd Corfforol fyddai’n dilyn cael eich cyfeirio ato ydy Active 8-16. Prif nod y rhaglen yw darparu cyfle i bobl ifanc 8-16 oed sy’n dioddef o anawsterau cymdeithasol, emosiynol a chorfforol i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.
"" Cyfeirlyfr Cymuned Menter ar y cyd rhwng Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint a Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Cyngor Sir y Fflint yw'r Cyfeirlyfr Cymunedol.

Ei nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth gynhwysfawr, gyfredol yn ymwneud â grwpiau gwirfoddol/cymunedol, cymdeithasau, clybiau a chyrff eraill ym mhob cwr o'r sir.
""

Gofal Arthritis  Sir y Fflint

Pwrpas Gofal Arthritis yw cynorthwyo pobl ag arthritis. Hon yw’r elusen fwyaf yn y DU sy’n gweithio â phobl sy’n dioddef o arthritis ac er eu mwyn.
Mae Gofal Arthritis am gael cymdeithas i ddeall, parchu a diwallu anghenion pobl sy’n byw ag arthritis yn y DU. Mae un o bob deg yn dioddef o arthritis yn y DU, ac yng Nghymru mae’r gyfradd hon hyd yn oed yn uwch gydag un o bob saith o’r boblogaeth yn dioddef. Mae dros 200 o wahanol fathau o arthritis ac mae gennym ganghenau a grwpiau ledled gogledd Cymru i gynorthwyo pobl ag arthritis a’u gofalwyr.
Mae Cangen Sir y Fflint o Ofal Arthritis yn grŵp cymorth sy’n cyfarfod yn Swyddfeydd Cyngor Tref Cei Connah ar ddydd Iau cyntaf bob mis.

Am fanylion pellach am ein grŵp, edrychwch ar wefan:

www.arthritiscare.info/Flintshire (Saesneg yn unig)

Rhif ffôn 07729 410 666 e-bost: flintshireac@hotmail.co.uk

Am fwy o fanylion am Ofal Arthritis edrychwch ar wefan:
www.arthritiscare.org.uk (Saesneg yn unig)
Rhif ffôn 02920 444 155 e-bost: wales@arthritiscare.org.uk

 

Ewch i’r tudalennau 'Bwyta'n Iach' a 'Heini am Oes' i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau a gweithgareddau lleol yn gysylltiedig â bwyd a ffitrwydd yn Sir y Fflint