English

DOLENNI DEFNYDDIO:

Her Iechyd Cymru
www.capt.org.uk
www.rospa.org.uk
www.childsafety.co.uk
www.firekills.gov.uk
http://www.nwales-
fireservice.org.uk/
www.fireservice.co.uk
www.thinkroadsafety
.gov.uk

www.hedgehogs.gov.uk
www.saferoutestoschool
.org.uk

www.passplus.org.uk
http://www.welshbacks.com/cy/

 

Atal Anafiadau

Gall anafiadau fod yn ‘fwriadol’ – h.y. wedi’u hachosi’n fwriadol gan rywun arall, neu’n ‘anfwriadol’ (a elwir yn ‘ddamweiniau’ ambell waith’).

Yn Sir y Fflint, nid ydym yn defnyddio’r term ‘damwain’ gan fod modd atal y mwyafrif o anafiadau.

Bob blwyddyn, amcangyfrifir bod dros 6,100 o blant yn Sir y Fflint yn mynd i’r ysbyty o ganlyniad i anaf. Mae tua hanner y rhain yn digwydd yn y cartref a byddai wedi bod yn bosibl eu hatal. Yn yr un modd, mae oddeutu 6,600 o bobl dros 50 oed yn cael codwm bob blwyddyn. Mae dros 1,300 o ddigwyddiadau yn mynnu sylw meddygol ac mae oddeutu 600 yn achosion o dorri esgyrn.

I blant ifanc iawn a phobl hŷn, mae mwyafrif yr anafiadau anfwriadol yn digwydd y tu mewn neu du allan i’r cartref.

Mae anafiadau’n achosi rhwng 3 a 4% o holl farwolaethau Sir y Fflint a dyma sy’n bennaf gyfrifol am farwolaethau ymysg pobl ifanc.

Gall anafiadau arwain at ganlyniadau difrifol hirdymor i iechyd a lles pobl ac i ddarpariaeth y gwasanaeth gofal iechyd a gofal cymdeithasol

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â rhai o’r rhesymau mwyaf cyffredin dros anafiadau anfwriadol yn y cartref a’r gymuned.

 

Atal cwympiadau - Pwyll Piau Hi

Mae cwympiadau'n fwy cyffredin ymysg pobl dros 65 oed, ond gellir eu hatal. Ydych chi'n poeni am gwympo? Dyma gyngor synnwyr cyffredin i'ch helpu chi


Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyfrannu at amddiffyn rhyw 670,000 o bobl mewn ardal sy'n 2,400 milltir sgwâr, yn ogystal â channoedd o filoedd o dwristiaid ac ymwelwyr sy'n dod i'r ardal bob blwyddyn.


Mae ein swyddogion diogelwch tân yn rhoi cynghorion ar ddiogelwch tân ac maent yn gweithio gydag ysgolion, busnesau a chymunedau i wella diogelwch tân.


Cysylltwch â'ch Swyddog Diogelwch Tân lleol:
Sir y Fflint - e-bost neu 01352 792 820

Cais am Archwiliad Diogelwch Tân yn y CartrefDogfennau ichi eu llwytho :

"" Atal Anafiadau Anfwriadol yn Sir y Fflint - Hydref 2005 (Saesneg yn unig)